W dniu 29 listopada 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2310.2.3 oraz 2310.2.3-net


★ NOWOŚCI★


KADRY I PŁACE

★ Deklaracja PIT. Dodano formularz deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Dostosowano również wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) do schematów plików XML.

★ PFRON. Dodano możliwość przygotowania deklaracji INF-2 "Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".

 Nieobecności. Udostępniono na formularzu definicji nieobecności nową przyczynę nieobecności o nazwie "Zwolnienie - siła wyższa". Ponadto, na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecności "Usprawiedliwiona płatna" dodano nową przyczynę "Urlop radcowski".

 Praca zdalna. Dodano możliwość określenia indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej oraz pracownika.

 Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023 r. Zaktualizowano również wskaźniki dotyczące: najniższego wynagrodzenia, współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent), minimalną podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności), średnią miesięczną normę czasu pracy.

 Pakiet mobilności kierowcy. Dodano możliwość naliczania dodatku o nazwie "Sanitariaty WE" za sanitariaty.

 Czas Pracy. Dodano na parametrze możliwość importowania z 4Trans danych dotyczących sanitariatów.


KSIĘGOWOŚĆ

★ Dokumenty RMK. Udostępniono nowy raport Plan naliczeń RMK - poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (odczytywanego z daty aktualności).


HANDEL

★ Dokumenty handlowe. Ulepszono edycję opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiono automatyczne przeliczanie kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu. Umożliwiono również konfigurowanie dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Odpowiada za to nowy parametr definicji dokumentu 'Edycja opisu analitycznego' z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.

 e-Sklepy Konektor. Dodano możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności związaną z Przelewy24. Dodano także możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.

★ Sprzedaż. Umożliwiono wydrukowanie faktury sprzedaży z adnotacją "Odwrotne obciążenie" dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego oraz pozycji usługowej ze stawką 'NP' przy zaznaczonym parametrze 'Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)'.


BUSINESS INTELLIGENCE

★ Raporty przestawne. Wprowadzono możliwość wskazywania, który z zapisanych układów tabeli przestawnej ma być domyślny, czyli wczytywać się po otworzeniu raportu przestawnego. Dodatkowo użytkownik ma możliwość udostępnienia poszczególnych układów innym osobom mającym dostęp do tego samego raportu.


W module Projekty i Budżetowanie:

★ Budżetowanie. Dodano możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, która dostępna jest w Projektach z włączonym "Budżetowaniem rozszerzonym". Dodano również narzędzia umożliwiające sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, aby w budżecie zawsze były widoczne aktualne informacje o kwotach i ilościach danego etapu, czyli takie które nie zostały rozliczone i przeniesione do wyższych poziomów realizacji. Natomiast w celu prawidłowego odzwierciedlenia w budżecie nowego opisu analitycznego dodano weryfikację zgodności pomiędzy kopiowanymi i rozliczanymi zapisami dotyczącą kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych oraz podstawowych danych tj. budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.
Na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pieniężnych na zakładce Rozszerzenie dodano możliwość, podobnie jak dla dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych oraz kategorii która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.

W module Produkcja zaawansowana:

★ Ogólne. W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne pojawił się nowy parametr do wyboru wersji modułu produkcyjnego, który umożliwia włączenie nowego modułu: "Produkcja zaawansowana". Domyślnie wskazana jest opcja dotychczasowej produkcji tj. "Produkcja modułu Handel". Wybór wersji: "Produkcja zaawansowana" włącza nowy moduł, ale ukrywa pewne funkcjonalności związane ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Za pomocą opcji: "Razem (przejściowo)" można włączyć obie wersje jednocześnie. Wyborem wersji modułu produkcyjnego można sterować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.

★ Definicje. Dodano wiele nowych list.

★ Technologia. Stworzono nową technologię, dzięki której użytkownik jest w stanie określić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowano typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne, a także rozszerzono definicje cen na materiałach technologii o: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną i cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Ponadto dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodano możliwość przypisania narzutu, zwiększającego procentowo wartość takiej pozycji, a także dodano parametr: "Pomiń w kalkulacji", który powoduje, że wartość pozycji technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.

★ Technologia. Dodano możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych w operacji technologii z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, tzn. czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji. Dodano również zakładkę "Kalkulacja", która przedstawia koszty wszystkich składowych operacji tj. koszty materiałów, zasobów, koszty dodatkowe itp. Z tego miejsca także mamy możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.

★ Zlecenia produkcyjne. Stworzono nowe zlecenie produkcyjne, które tworzone jest w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne generowane są na podstawie wybranej technologii, która to w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować. Na zleceniu produkcyjnym dodano zakładkę: "Kalkulacja", która w przejrzysty sposób prezentuje poszczególne elementy składające się na wycenę zlecenia.

★ Zlecenia produkcyjne. Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce: "Zasoby" dodano możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu - widocznego jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka: "Plan pracy" umożliwia wskazanie w jakich interwałach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Określenie planu pracy zasobu wyznacza ramy czasowe operacji. Dodano również możliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych.

★ Meldunki. Dodano nowy obiekt w systemie o nazwie: "Meldunek produkcyjny", służący do śledzenia postępu realizacji produkcji, a także do prawidłowego rozliczenia zleceń produkcyjnych.

★ Czynności w technologii. Dodano wiele nowych czynności.


W module Praca hybrydowa:

★ e_RCP. W ustawieniach konfiguracyjnych roli dodano prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP. Decyduje ono o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.


W module Pulpity HR:

★ e-wnioski. Zmodyfikowano e-wnioski o nieobecność umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr "Dodawany automatycznie" na TAK.


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net. 
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365