Praktyczne podejście do PPK w enova365

Pracę z funkcjonalnością Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) należy rozpocząć od uzupełnienia parametrów na następujących zakładkach w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Płace/PPK

1. Terminy wprowadzania PPK

 

1 lipca 2019

1 stycznia 2020

1 lipca 2020

1 stycznia 2021

I etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018).
II etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019).
III etap wprowadzania PPK - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).
III etap wprowadzania PPK - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).
Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25.10.2019 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12.11.2019 r.
Nowe terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27.10.2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10.11.2020 r.
Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27.10.2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.11.2020 r.
Terminy (dla jednostek sektora finansów publicznych):
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26.03.2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.04.2021 r.
     
dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021 r.


2. Konfiguracja enova365

Pracę z funkcjonalnością Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) należy rozpocząć od uzupełnienia parametrów na następujących zakładkach w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Płace/PPK

 

Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK


Włączenie funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych odbywa się poprzez uzupełnienie następujących parametrów:
 1. Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK: należy wskazać miesiąc, od którego firma jest objęta ustawowym obowiązkiem stosowania przepisów ustawy o PPK;
 2. Data rozpoczęcia naliczania składek: należy wskazać datę, od której firma będzie naliczać składki na PPK;
 3. Instytucja finansowa: należy wskazać z rozwijalnej listy instytucje finansową, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych;
 4. Wysokość składki podstawowej uczestnika: 2% począwszy od 01.07.2019 roku (parametr ustawiany domyślnie);
 5. Wysokość składki podstawowej pracodawcy: 1,5% począwszy od 01.07.2019 roku (parametr ustawiany domyślnie);
 6. Wysokość składki dodatkowej pracodawcy: możliwość wprowadzenia procentu,
 7. Naliczenie wg wypłaty: określamy kiedy potrącona składka opłacona przez pracodawcę ma wejść do przychodu pracownika.
 

Uwaga!  
Ustawowa data dołączenia do programu nie została zmieniona, przesunięte zostały tylko daty podpisania umów o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK.  
W ustawieniach programu jako miesiąc objęcia obowiązkiem wpisujemy styczeń lub lipiec, natomiast jako datę rozpoczęcia naliczania składek wpisujemy datę podpisania umowy o prowadzenie PPK.  


2.1. Zrzuty z konfiguracji


Naliczenie wg wypłaty określamy kiedy potrącona składka opłacona przez pracodawcę ma wejść do przychodu pracownika.
 • Przykład rozliczenia na TAK – składka do przychodu wliczona w bieżącym miesiącu, 
 • Przykład rozliczenia na NIE – składka do przychodu wliczona w kolejnym miesiącu, 

W związku z wieloma pytaniami z Państwa strony dotyczącymi Kwestii naliczenia zaliczki podatku od składki PPK pracodawcy wystąpiliśmy z zapytaniem do oficjalnego portalu - Pracowniczych Planów Kapitałowych (mojeppk) o stanowisko w tej sprawie.

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zarówno podstawowe, jak i dodatkowe - stanowią przychód uczestnika PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że należy naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%). Przychód pracownika (uczestnika PPK) z tytułu wpłaty dokonanej na PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający powstaje w chwili przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej. Zaliczka na podatek powinna być zatem pobrana przez płatnika od łącznych przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia miesięcznego poprzedzi wpłatę do PPK i płatnik nie będzie miał już z czego pobrać zaliczki na podatek, to jej nie pobierze. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. W tej sytuacji u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym. Nie ma natomiast podstawy prawnej, aby dokonać poboru zaliczki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano wpłaty do PPK. Nie ma także podstawy prawnej do pobrania zaliczki przed powstaniem przychodu pracownika (nie można jej pobrać przed przekazaniem wpłaty do PPK). Jeżeli jednak podatnik skoordynuje swoje działania, czyli wpłata do PPK będzie mieć miejsce łącznie z wypłatą wynagrodzenia, to pobrana zaliczka powinna obejmować łączny przychód ze stosunku pracy, to jest przychody ze stosunku pracy z uwzględnieniem wpłat na PPK dokonanych ze środków pracodawcy.  3. Weryfikacja osób, które powinny zostać zapisane do PPK
W celu weryfikacji, które osoby mają zostać zgłoszone do PPK obowiązkowo, a które dobrowolnie należy na liście Kadry/Pracownicy, Kadry/Zleceniobiorcy lub Kadry/Wszyscy wyciągnąć poprzez Organizator widoku pola Workers.PPK.Kwalifikacja oraz Workers.PPK.DataKwalifikacji.

 
Pole Workers.PPK.Kwalifikacji:
 • TAK: dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 55 roku życia, 
 • NIE: dla osób w przedziale wiekowym do 18 roku i powyżej 70 roku życia, 
 • Dobrowolnie: dla osób w przedziale wiekowym od 55 do 70 roku życia, 
Workers sprawdza czy okres zatrudnienia u danego pracodawcy trwał minimum 3 miesiące w przeciągu 12 miesięcy.
Zgłoszenie i rezygnacja PPK - wprowadzana jest na pracowniku poprzez funkcję aktualizuj. 

4.Zgłoszenie pracownika do PPK


5. Rezygnacja pracownika z PPK6. Czynności seryjne

Na listach kadrowych dodano czynności seryjne Operacje PPK, które mają na celu ułatwić zaznaczenie przystąpienia do PPK pracowników/zleceniobiorców a także zarejestrowanie uczestników PPK poprzez wygenerowanie dokumentów rejestracji uczestników dla instytucji finansowej. Czynność seryjna pozwala na zrobienie aktualizacji na pracowniku w przypadku zapisania pracownika do PPK, nie ma możliwości seryjnej rezygnacji z PPK.

Ustawiamy datę do aktualizacji zaznaczamy pracowników
 7. Przystąpienie do PPK

Operacja seryjna powoduje aktualizację na kartotece pracownika, po wybraniu Rodzaju zgłoszenia Obowiązkowe, Dobrowolne. 


8. Rejestracja uczestnika

Czynność ta umożliwia seryjne zarejestrowanie uczestników PPK poprzez wygenerowanie dokumentu PPK-Rejestracja uczestnika. Czynność spowoduje przygotowanie dokumentów rejestracji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne mają ustawioną Datę zgłoszenia uczestnika. Czynność ta zapisze nam pracowników do wcześniej utworzonego pliku PPK.9. Rezygnacja uczestnika

Czynność ta umożliwia seryjne wygenerowanie dokumentu PPK-Deklaracja uczestnika z wskazanym typem deklaracji: Rezygnacja z dokonywania wpłat składek. Czynność przygotuje seryjnie dokumenty rezygnacji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne mają wskazaną datę w parametrze Data rezygnacji dokonywania wpłat składek.


10. Pytania od klientów

1.Jeśli wypłata jest 10 kolejnego miesiąca to co ustawić w "naliczenie wg daty wypłaty" - Nie czy tak?
Zgodnie u ustawą pierwsze wpłaty do PPK naliczane są od wynagrodzenia wypłacanego po zawarciu umowy o prowadzenie. Jeżeli do naliczenia wynagrodzenia doszło po przekazaniu pliku z rejestracją, wówczas od tego wynagrodzenia nalicza się składki PPK. Zaliczka podatku od składki pracodawcy - naliczanie wg daty wypłaty - TAK. Przy takim zaznaczeniu przychód od składki PPK pracodawcy będzie naliczony na bieżącej wypłacie, jest to najlepsze ustawienie dla działów kadrowych. Nie ma znaczenia termin wypłat, ani okres za jaki są naliczane.

2, Datę rezygnacji wpisujemy w chwili kiedy pracownik który przystąpił chce zrezygnować czy wszystkim od razu którzy zrezygnowali?
Każdemu pracownikowi, który zrezygnuje z PPK należy wprowadzić do systemu rezygnację (przez AKTUALIZACJĘ). Data rezygnacji nie może być wcześniejsza niż data przystąpienia firmy do PPK.

3. Jak zapisać w oknie startowym wyciągnięte kolumny o kwalifikacji do PPK? Po kolejnym logowaniu giną i muszę ponownie wykonywać czynność.
Prawy przycisk myszy na liście -> Zapisz ustawienia tabeli.

Chcesz więcej? Napisz do Nas!

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 799 933 133

Cześć! Czy chcesz umówić się na prezentację?
tak
Zobacz inne

Ekspert radzi