W dniu 03 listopada 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2310.1.1 oraz 2310.1.1-net


★ NOWOŚCI★


KADRY I PŁACE

★ Podstawa chorobowego. W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowano zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz.

★ Nieobecności. Dodano definicję nieobecności o nazwie "Turnus rehabilitacyjny". Definicja ta służy do wprowadzenia nieobecności w sytuacji, gdy pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni w trakcie roku. Dodano również definicję nieobecności o nazwie "Urlop bezpłatny (ćw.wojs.art.124.1 POORP)". W związku z "Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: art. 59, art. 124" pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na okres odbywania przez pracownika ćwiczeń wojskowych, w czasie, którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze z wyjątkiem wynagrodzenia.


KSIĘGOWOŚĆ

★ Złe długi VAT. Udostępniono nowy parametr "Podmioty finalne" dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT. Parametr dostępny jest dla czynności "Generuj" wywoływanej z poziomu dokumentu "Rozliczenia kasowe VAT" i domyślnie zaznaczony jest na Tak. Konsekwencją jego wyłączenia jest niedopuszczenie kontrahentów posiadających w swojej kartotece status podmiotu "Finalny" w analizie złych długów VAT.

★ Deklaracje PIT. Wprowadzono mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale.


HANDEL

★ KSeF. Dodano nową operację o nazwie Pobierz UPO, która umożliwia pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentu wysłanego do systemu KSeF. W wyniku tej operacji z systemu KSeF pobierana jest dokładna data i godzina przyjęcia dokumentu w systemie KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla dokumentów wysyłanych do KSeF na przełomie dnia. Co więcej, na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodano nowe pole o nazwie Numer KSeF oraz dodano możliwość połączenia do platformy KSeF przedprodukcyjnej (Demo).

★ KSeF. Na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodano nowe pole o nazwie Numer KSeF. W polu tym wyświetlany jest numer nadany przez system KSeF po wysłaniu do niego dokumentu sprzedaży. 

★ KSeF. Dodano możliwość wykorzystania narzędzi DMS w procesie tworzenia dokumentów zakupowych z zaimportowanych z KSeF plików faktur.

★ Towary. Rozdzielono mechanizm weryfikacji powtórzeń kodów EAN i kodów obcych na kartotece towarowej na dwa osobne weryfikatory oraz dostosowaliśmy dodatek e-sklepy do zmian w mechanizmie cech.

★ Terminale płatnicze. W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodano obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.


BUSINESS INTELLIGENCE

★ Raporty przestawne. Udostępniono nową funkcjonalność - tabele przestawne. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych raportów przestawnych w oparciu o dane utrwalone, wskazuje jakie pola mają znaleźć się w kolumnach, wierszach, obszarze danych czy filtrowania. Ma możliwość wyboru kierunku sortowania oraz wskazania agregacji, jaka ma się znaleźć na polach w obszarze danych. Dodatkowo stworzone układy pól mogą zostać zapisane, a raporty udostępnione innym użytkownikom. Raporty przestawne mogą być umieszczane na panelach BI. Istnieje możliwość eksportu wyniku tabeli przestawnej do pliku MS Excel.

★ Struktura folderów. W związku z implementacją funkcjonalności tabel przestawnych zmieniona została struktura folderów związana z modułem BI.

★ Merytoryczne - obszar księgowy i CRM. Rozbudowano domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta - które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe oraz wprowadzono zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM i Nieruchomości.


WORKFLOW

★ Procesy. Ujednolicono wygląd i zachowanie zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze.

★ Procesy. Zmieniono nazwę sekcji w Bannerze Workflow. Dotychczasowa nazwa Podejmij decyzję została zastąpiona przez informację z nazwą procesu oraz realizowanego zadania.

★ Procesy. Dodano nową funkcjonalność Przycisku szybkiego dostępu dla przejścia w procesie.

★ Definicja procesu. Do listy standardowych definicji procesu dodano nową - KSeF. Służy ona do obsługi faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur.


FLOTA

★ Badania techniczne. Dodano możliwość rejestrowania informacji dotyczących przeprowadzonego przeglądu technicznego pojazdu. Dodatkowo na definicji zdarzeń dodano możliwość wskazania zdarzenia dedykowanego do przeprowadzania badań technicznych oraz opcję ustawienia wymagalności wprowadzenia informacji o przeprowadzonym badaniu podczas zamykania ustawionej definicji.

★ Flota. Na formularzu Pojazdu dodano zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie.

★ Rezerwacje. Na formularzu rezerwacji pojazdu dodano pola "Poziom paliwa" uraz "Uwagi".


CRM

★ e-mail. Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR, dodano możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email.

★ SMS. Dodano obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo.


W module Systemowym:
 
★ Interfejs użytkownika. Dodano czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników. W słownikach dostępne jest ustalanie kolejności wyświetlania elementów. Nowa czynność w wersji okienkowej docelowo zastąpi dotychczasowe mechanizmy zarządzania grupowaniem zlokalizowane w górnym pasku narzędzi w panelu grup.

★ Licencje. Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania licencji online do instalacji enova365 z poziomu aplikacji. Powyższe oznacza, iż licencję w modelu wynajmu (ASP) trzeba będzie zaimportować do instalacji klienckiej raz (przy starcie usługi), w kolejnych okresach rozliczeniowych baza klienta po wywołaniu odpowiedniej procedury sama ją pobierze w kolejnym dniu po upływie terminu gwarancji.


W module DMS:

★ Dokument podstawowy. Dla dokumentów podstawowych dodano nową metodę przekazania: KSeF.

★ Rejestry. Dodano nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF.


W Pulpicie Kontrahenta:

★ ServiceDesk. Wprowadzono możliwość dodania notatek wewnętrznych w zgłoszeniach oraz dodano nowe pole Termin realizacji. 


W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego:

★ PKBR. Umożliwiono użytkownikowi pulpitu obsługę pobranych z KSeF plików zakupu przy pomocy standardowego procesu Workflow KSeF. Zastosowanie procesu ułatwia przedsiębiorcy w pulpicie podgląd pliku KSeF, określenie czy dokument powinien być ujęty w kosztach, dołączenie notatek oraz załączników do pobranych plików a także naniesienie (przy pomocy matryc dokumentów) dodatkowych informacji użytecznych dla biura podczas księgowania dokumentów.


W module Projekty i Budżetowanie:

★ Budżetowanie 
1.     W wersji platynowej umożliwiono włączenie Budżetowania rozszerzonego, w którym umożliwiono dodawanie kolejnych Wersji planu budżetu, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmiany w kwotach planowanych z określeniem daty, od jakiej mają one obowiązywać w budżecie. Do budżetu można dodawać dowolną ilość wersji planów, które odzwierciedlą zmiany jakie następują w trakcie realizacji projektu.

2.     Udostępniono również funkcjonalność edycji pozycji budżetu i jednoczesnego wprowadzania kwot planowanych na dowolnie wybrany przez użytkownika okres lub etapy realizacji projektu w jednym oknie planowania.

3.     Umożliwiono również przeglądanie budżetu poprzez różne perspektywy realizacji oraz porównywanie między sobą wyników otrzymywanych z różnych perspektyw. 


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365