W dniu 18 sierpnia 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2306.1.5


★ NOWOŚCI★

HANDEL

★ KSeF. Rozbudowano zakres ustawień filtra 'Kategoria' dla plików zaimportowanych z KSeF. Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument', który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji. W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury' dodano ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Ponadto dodano wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.

 WMS Konektor. Dodano nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.


KADRY I PŁACE
 
★ Właściciele. Zmodyfikowano wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus.
 
 Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.
 
★ Deklaracje ZUS. Zaktualizowano kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.
 
★ PFRON. W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, w związku z czym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodano w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole "Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii".
 
★ Limity nieobecności. Zmodyfikowano naliczanie limitu "Zwolnienie od pracy - siła wyższa(godz.)" dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2.
 
★ Pakiet mobilności kierowcy. Dostosowano działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.


FLOTA
 
★ Flota. Na formularzu Pojazdu dodano zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.


W module Pulpity HR:
 
★ e-wnioski. Dodano nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: "e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej".Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365