W dniu 20 stycznia 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2212.2.5


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

✦ Ulga podatkowa. Dostosowano naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r.

✦ Oświadczenia i wnioski. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużono stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi.

✦ Praca zdalna. Dodano nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna można określić 'Model pracy', dostępne wartości: Praca stacjonarna, Praca hybrydowa, Praca zdalna lub nie dotyczy. Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.

✦ Definicja Elementów Wynagrodzenia. Dostosowano konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru.

✦ Sładka zdrowotna – refaktoring algorytmu. Funkcjonalność nowego algorytmu jest dostępna na parametrze w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS/"Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej TAK/NIE", domyślnie ustawiony na TAK w nowych bazach, co będzie oznaczało, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. W bazach istniejących u klientów parametr jest ustawiony domyślnie na NIE i wymaga przestawienia.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
 
✦ Deklaracje PIT. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowano w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10200 PLN z datą aktualności od 01.01.2023.

✦ Ewidencja pojazdów. W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowano stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

✦ Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Webservice banku PKO Bank Polski. Udostępniono komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP - iPKO Biznes. 


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu