COM@COM firma informatyczna. Outsourcing IT dla firm.

Komfortowe systemy informatyczne dla biznesu

Firma COM@COM pomoże w zdefiniowaniu potrzeb Państwa firmy.

Przedstawimy Państwu optymalne rozwiązania IT.

Wdrożenie systemu informatycznego w Twojej firmie!

Jak przebiega wdrożenie systemu ERP krok po kroku

Wdrożenie systemu ERP wymaga sposobu działania uporządkowanego i efektywnego.  Nie tylko należy określić podstawowe cele oraz mierniki ich realizacji, ale również szczegółowo opracować harmonogram działań, a także wyznaczyć osoby, które odpowiedzialne będą za dane działania.

Odpowiednia metodyka

Wdrażanie systemu informatycznego to przedsięwzięcie wieloetapowe, którego efekty bezsprzecznie wpływają na kondycję operacyjną i finanse przedsiębiorstwa.

Na metodykę COM@COM składają się:

 1. Harmonogram projektu – kompletny plan działań, zakładający pięć kolejnych faz działania.
 2. Uregulowania i procedury – sposób realizacji działań w poszczególnych fazach.
 3. Struktura organizacyjna projektu – określenie, kto realizuje i odpowiada za wskazane zadania, oraz jakie narzędzia i zasoby są wymagane.

 

Etapy wdrożenia systemu ERP

Rozwiązanie oferowane przez COM@COM dają gwarancję metodyki wdrożeniowej

sprawdzonej, bezpiecznej i dającej maksymalne korzyści z systemu, który jest wdrażany.

 • Faza I – Spotkanie z Klientem

  W początkowej fazie wybierani są kierownicy oraz tworzone są zespoły robocze, których zadaniem będzie realizacja wdrożenia zarówno po stronie Klienta, jak i COM@COM.

  Do zarządzania projektem powołany zostanie Komitet Sterujący. Określone i zabezpieczone zostają również zasoby, takie jak stanowiska robocze, pomieszczenia, rzutniki itp., które niezbędne są do prowadzenia projektu.

  Na tym etapie przygotowuje się takie dokumenty, jak:

  1. Karta Projektu Wdrożeniowego określające jego definicje i cele,
  2. Regulamin Projektu, który wyznacza reguły dotyczące pracy i wymiana informacji w czasie trwania projektu.

  Końcowym etapem fazy I, jest zatwierdzenie dwóch wyżej wymienionych dokumentów przez Komitet Sterujący.

 • Faza II – Weryfikacja koncepcji

  Faza II koncentruje się wokół tworzenia podstawowego dokumentu dotyczącego prowadzonych prac wdrożeniowych, jakim jest Koncepcja Wdrożenia. Powstaje on w wyniku współpracy konsultantów wdrożeniowych COM@COM z Klientem.

  W trakcie prac, weryfikuje się mieszczące się w systemie ERP gotowe rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności względem potrzeb klienta. W celu uwzględnienia specyfiki danego przedsiębiorstwa, do propozycji przebiegu procesów wprowadza się adekwatne zmiany i rozszerzenia.

  Przygotowywane jest również środowisko testowo – rozwojowe.  Charakteryzuje się ono zainstalowaniem oraz skonfigurowaniem serwera testowo – rozwojowego, na którym instaluje się gotowy do użytku wzorzec systemu ERP.

  W końcowym etapie tej fazy, Komitet Sterujący zatwierdza Koncepcję Wdrożenia, tym samym wkracza się w fazę III.

 • Faza III – Prototyp i testy

  Faza III związana jest z wdrożeniem zmian i rozszerzeń w procesach, które zaproponowane zostały w Koncepcji.

  Konsultanci COM@COM wprowadzają dane zmiany do systemu zainstalowanego w fazie II. Na tym etapie, zaangażowanie pracowników klienta jest minimalizowane. Po zaimplementowaniu zmian konfiguracyjnych rozpoczyna się etap testów funkcjonalnych. Na podstawie przygotowanych wcześniej planów testów, rozpoczyna się testy wykonywane na gotowym prototypie systemu Klienta.

  Końcowym etapem fazy III jest zatwierdzenie przez Komitet Sterujący wyników testów.

 • Faza IV – Wdrożenie systemu

  Faza ta charakteryzuje się podjęciem następujących działań:

  1. Zainstalowanie oraz skonfigurowanie serwera produktywnego oraz przeniesienie prototypu systemu.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu migracji danych korzystając z narzędzi systemu ERP.
  3. Zaktualizowanie instrukcji użytkownika w oparciu o specyficzne funkcje klienta.
  4. Szkolenie użytkowników końcowych.
  5. Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP.

  Zakończeniem fazy IV jest osiągnięcie gotowości do startu produktywnego systemu oraz zatwierdzenie jej przez Komitet Sterujący.

 • Faza V – Start i wsparcie

  Faza V ostatnia sygnalizuje start produktywny wykorzystania systemu.

  Zapoczątkowane zostaje wprowadzanie przez użytkowników dokumentów, dokonywanie rozliczeń oraz wykonywanie raportów.

  Wyspecjalizowani konsultacji COM@COM pomagają pracownikom Klienta rozwiązywać bieżące problemy i dojść do sprawności w użytkowaniu nowo wprowadzonego systemu.

  COM@COM Usługi Informatyczne Rafał Kośmicki oferuje  wsparcie powdrożeniowe, a także wspólne zamknięcie dwóch pierwszych okresów obrachunkowych.

  Faza V w systemie ERP zwyczajowo kończy się właśnie po zamknięciu drugiego okresu obrachunkowego w systemie.

   Firma COM@COM Usługi Informatyczny

 Wdrożenie systemu ERP enova365 | Toruń | Bydgoszcz | Grudziądź | Włocławek | Brodnica

Dowiedz się więcej

Dla kogo enova365?

oprogramowanie dla branż

Zacznij z enova365!

również w chmurze!

Przetestuj enova365

offline oraz online

Jesteś zainteresowany ofertą?